• SVÁŘEČ JAKO PROFESE

  SVÁŘEČ JAKO PROFESE

  Personální Management & Podnikový Marketing
 • HLEDÁTE PRÁCI SVÁŘEČE?

  HLEDÁTE PRÁCI SVÁŘEČE?

  Personální Management & Podnikový Marketing
 • HLEDÁTE SVÁŘEČE?

  HLEDÁTE SVÁŘEČE?

  Personální Management & Podnikový Marketing
 • PLATOVÉ PODMÍNKY

  PLATOVÉ PODMÍNKY

  Personální Management & Podnikový Marketing
 • POŽADAVKY NA ZPŮSOBILOST

  POŽADAVKY NA ZPŮSOBILOST

  Personální Management & Podnikový Marketing
 • ŠKOLENÍ A REKVALIFIKACE

  ŠKOLENÍ A REKVALIFIKACE

  Personální Management & Podnikový Marketing
 • ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST

  ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST

  Personální Management & Podnikový Marketing
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

SVAŘOVÁNÍ
LOGO-SVAREC3EU2

svarovani585

 

SVAŘOVÁNÍ VE VÝROBĚ

Svařování nebo sváření je proces, který slouží k vytvoření trvalého, nerozebíratelného spoje dvou a více součástí. Při svařování je nutné působit buď tlakem, teplem nebo oběma faktory najednou. Svařovat lze kovové i nekovové materiály, materiály podobných i různých vlastností. Ale pro různé typy spojů a materiálů jsou vhodné jiné metody svařování. Při svařování dojde vždy ke změně fyzikálních nebo mechanických vlastností základního materiálu (spojovaného) v okolí spoje. Osoba, která se profesně zabývá svařováním kovů, se označuje jako svářeč.

Svařovací práce jsou z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví velmi rizikové, protože dochází k souběžné existenci vícenásobných pracovních rizik. Svářeči jsou ohroženi i vyšším počtem úrazů a nemocí z povolání.

KONTAKTUJTE NÁS


ZPŮSOVY SVAŘOVÁNÍ
1. Definice svařovacích poloh / 2. Rozdělení svařování podle směru a polohy / 3. Metódy svařování

1. Definice svařovacích poloh

Polohy při svařování jsou normovány v ČSN EN ISO 6947

 • vodorovná shora – (elektroda svisle) – symbol PA
 • vodorovná šikmo shora – (elektroda pod 45°) – symbol PB
 • vodorovná na svislé stěně – (elektroda vodorovně) – symbol PC
 • šikmo nad hlavou – (elektroda pod 45°, nahoru) – symbol PD
 • nad hlavou – (elektroda svisle, nahoru) – symbol PE
 • na svislé stěně nahoru – (elektroda vodorovně) – symbol PF
 • na svislé stěně dolů – (elektroda vodorovně) – symbol PG
 • svařování nahoru k vrcholu svaru – symbol H-L045
 • svařování od vrcholu svaru dolů – symbol J-L060

2. Rozdělení dle směrů svařování

 • vpřed – osa elektrody svírá se směrem svařování tupý úhel(110–125°)
 • vzad – osa elektrody svírá se směrem svařování ostrý úhel (60–70°)

3. Metódy svařování

Tavné svařování

 • Svařování elektrickým obloukem.

Obloukové svařování

 • Ruční obloukové svařování obalenou elektrodou
 • Obloukové svařování tavící se elektrodou v ochranné atmosféře

Pod názvem obloukové svařování tavící se elektrodou v ochranné atmosféře se skrývá několik metod založených na stejném principu při použití různých typů svařovacích drátů a ochranných plynů:

 • plnou elektrodou v inertním plynu (v Česku užívaná zkratka MIG; metoda 131 podle ISO 4063),
 • plnou elektrodou v aktivním plynu (v Česku užívaná zkratka MAG; metoda 135 podle ISO 4063),
 • plněnou elektrodou v aktivním plynu (metoda 132 podle ISO 4063),
 • plněnou elektrodou v inertním plynu (metoda 136 podle ISO 4063).

Svařování pod tavidlem

Metoda automatického svařování pod tavidlem (používaná česká zkratka APT; metody skupiny 12 podle ISO 4063 byla vyvinuta za účelem dosažení vysokého výkonu odtavení při svařování velmi dlouhých svarů při stavbě lodí, mostů, trub a tlakových nádob z plechů větších tlouštěk. Je to plně automatizovaná metoda obloukového svařování, kdy je svarová lázeň chráněna plyny vzniklými při hoření a tavením tavidla ve svarové lázni.

Svařování atomárním vodíkem

Elektronové svařování

Aluminotermické svařování kolejnic, jinak též svařování termitem

Tlakové svařování je charakterizováno působení, jak tlaku tak tepla za vzniku plastických deformací
a ke spojení dochází i při částečně natavených materiálech.

Odporové svařování se používá pro spojení dvou materiálů položených na sobě. Tato metoda se nejčastěji používá k bodování ocelových plechů nebo spojení drátů do mříží resp. sítí.

 • Nejčastěji se užívá bodového odporového svařování metoda 21 podle ISO 4063, při kterém vznikne svar přibližně o velikosti elektrod.
 • Švové odporové svařování metoda 22 podle ISO 4063 se spojují plechy dlouhým svarem za pohybu kotoučových elektrod.

Svařování třením využívá tepelné energie, která vzniklá při tření dvou ploch.

Difúzní svařování

Svařování výbuchem

Tlakové svařování za studena. Přiváděnou energií je pouze tlak a ke spojení dojde v tuhém stavu materiálů.

Ultrazvukové svařování (metoda 41 podle ISO 4063) využívá mechanického rozkmitání o vysoké frekvenci při současném působení tlakové síly, která zajišťuje přenos kmitů z tzv. sonotrod do spojovaných materiálů.

Svařování tlakem za studena (metoda 48 podle ISO 4063 probíhá při přiblížení povrchů svařovaných těles na vzdálenosti atomů v mřížkách, kterého je dosaženo za působení vysokého tlaku řádově v 103 MPa. V dotčené oblasti musí být dosaženo minimálně 60 % plastické deformace, tzv. tečení.

Pro svařování plastů se výhradně používají termoplasty, proto se používá pojem svařování termoplastů. Při svařování termoplastů nedochází v tavenině k zásadní přeměně materiálu.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Sva%C5%99ov%C3%A1n%C3%AD


BEZPEČNOST PŘI SVAŘOVÁNÍ
LOGO-SVAREC3EU2
1. Bezpečnost při svařování / 2. Zdravotní rizika

1. Bezpečnost při svařování

Svařovací práce jsou z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví velmi rizikové. Svářeči jsou ohroženi i vyšším počtem úrazů a nemocí z povolání. S ohledem na požární bezpečnost je svařování vysoce riziková činnost, protože při ní dochází k práci za vysokých teplot.

2. Zdravotní rizika

Obecná zdravotní rizika

Přii tavném svařování hrozí rizika popálení odstřikujícího kovu, okují i strusky ze svarové lázně, a dále dotyku s horkými svařovanými částmi. Proto je nutné, aby svářeč a osoby nacházející se na stanovišti byly adekvátně ochráněny osobními ochrannými pracovními prostředky z nehořlavých materiálů, tj. svářecí zástěru, rukavice, pokrývku hlavy a ochranné brýle.

Vliv kovové páry

Za vysokých teplot při svařování vznikají také toxické dýmové zplodiny (kovové páry, aerosoly, plyny a prachové částice). Dýmové zplodiny proto musí být velmi dobře odvětrávány. Pracovníci v kovozpracujícím průmyslu často trpí příznaky podobnými příznakům chřipky (rýma, bolení v krku, zvýšená teplota, zimnice, nevolnost, bolesti hlavy). Jejich příčinou je právě vdechování kovových par vznikajících při svářecích procesech. Kovové páry jsou pouhým okem neviditelné. Vznikají při sváření a to buď odpařováním přídavného drátu (ochranné atmosféry) nebo základního kovu (pokud se jedná o legované materiály).

Ochrana před výpary ze svařovacích procesů

Existují dva typy ochrany před kovovými parami, statické a mobilní. Statické systémy, které jsou zabudované v dílnách a výrobních provozech, kde je odvětrávání zajištěno filtrační odsávací jednotkou a systémem potrubí a flexibilních odsávacích ramen přímo nad pracovištěm, kde se svařuje.

Hluk

Některé procesy svařování a řezání jsou doprovázeny vysokou hladinou hluku.

Zrak

Při obloukovém svařování je nutná ochrana proti ultrafialovému záření, které je emitováno při hoření elektrického oblouku jako vedlejší efekt. Nutnou ochranou je použití svářečské kukly s odpovídajícím filtrem podle ČSN EN 169. V současné době jsou na trhu dostupné helmy s automaticky ztmavovaným filtrem podle ČSN EN 379+A1. Při svařování plamenem postačují svářečské brýle s odpovídajícím filtrem podle ČSN EN 169.

Elektrický proud

Při obloukovém svařování hrozí zejména riziko úrazu elektrickým proudem.

Požární bezpečnost

Jedním z největších rizik svařování z hlediska požární ochrany jsou odstřikující kousky roztaveného kovu a strusky, které mohou způsobit požár. V případě plamenového svařování je riziko zvýšeno použitím otevřeného ohně. Při svařování, řezání nebo tepelném zpracování (předehřev, dohřev) se používají hořlavé plyny, např. acetylenu, Propan-butanu, vodíku, metanu a dalších, které ve směsi se vzduchem nebo s kyslíkem tvoří výbušnou směs. Proto je nutné dbát opatrnosti při manipulaci a používání tlakových lahví.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Sva%C5%99ov%C3%A1n%C3%AD


PRODEJ A KOUPĚ
SVÁŘEČSKÉ TECHNIKY A OCHRANNÝCH PROSTŘEDKŮ
LOGO-SVAREC3EU2
Ochranné rukavice, brýle, pracovní obuv, vesta, bunda a kalhoty. Svařovací technika, svařovací brýle, helma, rukavice, svařovací materiál a další...

ochrana-hlavy1

OCHRANA HLAVY A ZRAKU

ochrana-tela1

OCHRANA TĚLA

ochrana-nohou1

OCHRANA NOHOU

ochrana-rukou1

OCHRANA RUKOU

HLEDÁTE PRÁCI ?
HLEDÁTE PRACOVNÍKY ?

Pro stávající svářeče splňující všechny předpoklady a podmínky / Pro uchazeče o rekvalifikaci svářeče / Pro zájemce o práci ve výrobě a strojírenství /
Mzdy podle platových tříd / Mzdy podle krajů v ČR / Mzdy svářečů / Benefity pro zaměstnance / Odborný průkaz s certifikátem zdarma /
Rekvalifikace a školení zdarma / Lázně a rehabilitace pro zaměstnance / Náborové příspěvky pro zaměstnance / Práce na dobu neurčitou / Příspěvky na duchovodé připojištěn

PROČ SPOLUPRACOVAT?
Vysoká kvalita provedení / Dlouholeté zkušenosti na trhu a reference / Spolehlivost provedení / Dodržování termínů /  Dobré cenové podmínky / Environmentální politika /
Management kvality / Certifikát jakosti / Management kvality / Individuální přístup k zákazníkovi


NABÍDKA SPOLUPRÁCE
Hledáte pracovníky? Máte zájem o nové zakázky?

spoluprace-bND2

PERSONÁLNÍ A PODNIKOVÝ MARKETING

Nabízíme společnostem hledající pracovníky podporu v oblasti personálního managementu. Zaměřujeme se na činnosti, které mohou pomoci s vyhledáváním nových pracovníků - svářečů, obráběčů, zámečníků, elektrikářů, řidičů nákladních automobilů, skladníků a technické profese. Pomáháme optimalizovat v podniku - personální management a podnikový marketing za účelem zvyšování konkurenceschopnosti firmy, vyhledání nových pracovníků a snižování fluktuace stávajících pracovníků.

Nabízíme dopravním společnostem podporu v oblasti podnikového marketingu. Zaměřujeme se na činnosti, které výrazně pomáhají personálnímu managementu rozvíjet firemní PR a konkurenceschopnost.


KONTAKTNÍ FORMULÁŘ
Vyplněním a odesláním formuláře beru na vědomí, že společnost Ing. Mgr. Petr Černota (IČ: 64149641) použije sdělené osobní údaje pro účel vyřízení vašeho dotazu.
Jmenuji se Petr Černota a mám dlouholeté zkušenosti s vyhledávaním nových pracovníků. Působím v oblasti personálního managementu, podnikového marketingu
a podnikové logistiky. V
ystudoval jsem leteckou dopravu v Žilině.
Jsem autorem a provozovatelem portálů: "Technicképrofese.cz, Svářečkovů.cz, Řidičautobusu.cz, Řidič-nákladního-automobilu.cz a Podnikoválogistika.cz.

1000 znaků vlevo
Přidat soubory

Captcha code Refresh Image