• SVÁŘEČ JAKO PROFESE

  SVÁŘEČ JAKO PROFESE

  Personální Management & Podnikový Marketing
 • HLEDÁTE PRÁCI SVÁŘEČE?

  HLEDÁTE PRÁCI SVÁŘEČE?

  Personální Management & Podnikový Marketing
 • HLEDÁTE SVÁŘEČE?

  HLEDÁTE SVÁŘEČE?

  Personální Management & Podnikový Marketing
 • PLATOVÉ PODMÍNKY

  PLATOVÉ PODMÍNKY

  Personální Management & Podnikový Marketing
 • POŽADAVKY NA ZPŮSOBILOST

  POŽADAVKY NA ZPŮSOBILOST

  Personální Management & Podnikový Marketing
 • ŠKOLENÍ A REKVALIFIKACE

  ŠKOLENÍ A REKVALIFIKACE

  Personální Management & Podnikový Marketing
 • ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST

  ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST

  Personální Management & Podnikový Marketing
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

LEGISLATIVNÍ POŽADAVKY NA PRÁCI SVÁŘEČE
LOGO-SVAREC3EU2


POŽADAVKY NA ZPŮSOBILOST SVÁŘEČE
1. Pracovní činnosti 2. Legislativní a kvalifikační požadavky na způsobilost k výkonu povolání. 3. Odborné znalosti 4. Odborné dovednosti. 5. Obecné dovednosti
5. Zdravotní způsobilost 6. Onemocnění omezující výkon povolání. 7. Hrubé měsíční mzdy podle krajů 8. Platové třídy svářečů

1. Pracovní činnosti a charakteristika profese svářeče

Charakteristika

Svářeč kovů provádí svařování kovových polotovarů a součástí s použitím různých svařovacích technik.

Pracovní činnosti

 • Příprava pracoviště.
 • Čtení a použití technických podkladů.
 • Stanovení pracovních kroků, prostředků a metod (ochranný plyn, plyn, elektrický oblouk atd.).
 • Výběr vhodných nástrojů a svařovacích přístrojů pro očištění a přípravu ploch, které se mají svařovat.
 • Vyrovnání, upínání, přistehování, případně předběžná úprava obrobku s použitím všech nutných nástrojů nebo upínacích zařízení.
 • Provádění svařovacích prací v potřebné poloze, případně se zřetelem k plánům postupu svařování.
 • Konečná úprava svarů.
 • Čištění a zkoušení provedených prací za použití různých příslušných pomůcek.
 • Ošetřování a údržba nástrojů, svařovacích přístrojů a zařízení a provádění jednoduchých opravářských prací.
 • Evidování technických dat o průběhu a výsledcích práce.

2. Legislativní a kvalifikační požadavky na způsobilost k výkonu povolání

 • povinné - Svařování kovů (svářečský průkaz spolu s certifikátem) - zkouška - odborná způsobilost podle zvláštních předpisů Drážního úřadu a/nebo Dopravních podniků
 • povinné - Svařování kovů (svářečský průkaz spolu s Osvědčením k oprávnění rozsahu činností) - základní zkouška - odborná způsobilost podle ČSN 05 0705
 • povinné - Svařování kovů (svářečský průkaz spolu s certifikátem) - zkouška - odborná způsobilost podle ČSN EN 287-1
 • povinné - Svařování kovů (svářečský průkaz spolu s certifikátem) - zkouška - odborná způsobilost podle ČSN EN ISO 9606
 • povinné - Svařování kovů (svářečský průkaz spolu s certifikátem) - zkouška - odborná způsobilost podle ČSN EN ISO 14732
 • povinné - Svařování kovů (svářečský průkaz spolu s certifikátem) - zkouška - odborná způsobilost podle ČSN EN ISO 13585
 • povinné - Svařování kovů (svářečský průkaz spolu s certifikátem) - zkouška - odborná způsobilost podle ČSN EN ISO 17660

3-4. Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

a) Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

 • bezpečnost práce
 • technické kreslení ve strojírenství a v kovovýrobě
 • kovové materiály a slitiny a jejich vlastnosti (např. tvrdost, pružnost, houževnatost aj.)
 • strojní součásti a polotovary a jejich parametry (rozměry, jakost povrchu aj.)
 • technologie svařování kovů

b) Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi. Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)  

 • Svařování kovů
 • Úprava a sestavování částí svařenců do celků, jejich spojování stehováním a příprava pro svařování
 • Seřizování, ošetřování a údržba svařovacích zařízení
 • Obsluha zařízení pro různé druhy svařování
 • Obsluha zařízení na řezání kovů kyslíkem
 • Spojování součástí pájením
 • Rovnání kovů pod lisem a pomocí ohřevu
 • Volba postupu práce, zařízení, přípravků, nástrojů, elektrod, přídavných materiálů a pomůcek pro svařování
 • Orientace v normách a v technických podkladech pro svařovaní.
 • Ruční obrábění a zpracování kovových materiálů.

5. Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

 • Počítačová způsobilost
 • Způsobilost k řízení osobního automobilu
 • Numerická způsobilost
 • Ekonomické povědomí
 • Právní povědomí
 • Jazyková způsobilost v češtině

5. Zdravotní způsobilost

Uvádí přehled onemocnění či postižení, která vylučují nebo omezují výkon práce. U každé jednotky práce se posuzuje, zda pro ni existují onemocnění či postižení, která jsou omezujícím nebo vylučujícím faktorem pro výkon povolání nebo specializaci povolání. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií popsaných v jednotce práce. Zdravotní způsobilost je v NSP hodnocena odborníky a posudkovými lékaři (zdravotní tým).

6. Onemocnění omezující výkon povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest.
 • Poruchy sluchu.
 • Chronické záněty středouší.
 • Tinnitus.
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.
 • Nemoci cév a nervů horních končetin.
 • Prognosticky závažná endokrinní onemocnění včetně diabetes mellitus.
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Poruchy vidění.
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů.
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů.
 • Klaustrofobie.
 • Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze.
 • Závrať jakékoliv etiologie.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Drogová závislost v anamnéze.

Onemocnění vylučující výkon povolání/specializace povolání

 • Záchvatovité a kolapsové stavy.

7. Hrubé měsíční mzdy svářečů, řezačů a páječů (CZ-ISCO 7212) podle vybraných krajů ČR

 Mzdová sféraPlatová sféra
KrajOdMediánDoOdMediánDo
Středočeský kraj 16 742 Kč 30 085 Kč 41 325 Kč - - -
Jihočeský kraj 23 347 Kč 28 962 Kč 38 674 Kč - - -
Královéhradecký kraj 23 157 Kč 30 870 Kč 47 083 Kč - - -
Olomoucký kraj 20 665 Kč 27 190 Kč 36 661 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 20 042 Kč 27 458 Kč 38 870 Kč - - -

8. Platové třídy svářečů

 • Platová třída 7: Svařování konstrukcí z plechů, tyčí, profilů a trubek z oceli třídy 15 nebo 17 (dle CR ISO 15608 třída 3-8) ve všech polohách, bez předehřevu a s požadavkem kontroly svarů RTG nebo ultrazvukem na trhliny nebo navrtávací zkouškou.
 • Platová třída 6: Svařování součástí a konstrukcí z plechů, tyčí, profilů a trubek z oceli třídy 10, 11 a 12 (dle CR ISO 15608 třída 1,2).
 • Platová třída 6: Svařování tenkostěnných konstrukcí elektrickým obloukem z plechů, tyčí, profilů a trubek oceli třídy 10, 11 a 12 (dle CR ISO 15608 třída 7-8) do tloušťky plechů 3 mm.
 • Platová třída 6: Svařování potrubí, potrubních dílů, armatur, nádrží a nádob z oceli třídy 10, 11 a 12 (dle CR ISO 15608 třída 1,2) ve všech polohách, mimo pevné polohy svařence, s pracovním tlakem menším než O,6 MPa.
 • Platová třída 6: Svařování natupo s kontrolou na těsnost nebo destruktivní zkouškou.
 • Platová třída 6: Svařování konstrukcí z plechů, tyčí, profilů a trubek z oceli třídy 15 a 17 (dle CR ISO 15608 třída 3-8) nebo dynamicky namáhaných konstrukcí z oceli třídy 10, 11 nebo 12 (dle CR ISO 15608 třída 1-3) ve všech polohách s nutností předehřevu a požadavkem kontroly svarů RTG nebo ultrazvukem na trhliny nebo navrtávací zkouškou.
 • Platová třída 6: Svařování konstrukcí z plechu, tyčí, profilů a trubek z oceli třídy 10, 11 a 12 (dle CR ISO 15608 třída 1-3) ve všech polohách bez předehřevu s požadavkem kontroly svarů RTG nebo ultrazvukem na trhliny nebo navrtávací zkouškou nebo s předehřevem minimálně 150oC.
 • Platová třída 6: Svařování dynamicky namáhaných konstrukcí z plechu, tyčí, profilů a trubek z oceli třídy 10, 11 a 12 (dle CR ISO 15608 třída 1-3) ve všech polohách, bez předehřevu a s požadavkem kontroly svarů RTG nebo ultrazvukem na trhliny nebo navrtávací zkouškou.
 • Platová třída 6: Pájení potrubí, potrubních dílů a nádob z oceli třídy 10, 11, 12 a 15 (dle CR ISO 15608 třída 1-4) a mosazi ve vodorovné poloze shora, mimo kapilárního pájení, s požadavkem tlakové zkoušky, zkoušky těsnosti, destruktivní zkoušky nebo zkoušky výbrusem.
 • Platová třída 6: Navařování uhlíkových, legovaných a speciálních ocelí i jejich slitin bez kontroly jakosti návarů. 6 • Navařování uhlíkových, legovaných a speciálních ocelí i jejich slitin bez kontroly jakosti návarů.
 • Platová třída 6: Pájení potrubí, potrubních dílů a nádob z oceli třídy 10, 11, 12 a 15 (dle CR ISO 15608 třída 1-4) nebo z mosazi ve vodorovné poloze shora, mimo kapilárního pájení.

Zdroj a použitá literatura: https://nsp.cz/jednotka-prace/svarec-kovu


PRODEJ A KOUPĚ
SVÁŘEČSKÉ TECHNIKY A OCHRANNÝCH PROSTŘEDKŮ
LOGO-SVAREC3EU2
Ochranné rukavice, brýle, pracovní obuv, vesta, bunda a kalhoty. Svařovací technika, svařovací brýle, helma, rukavice, svařovací materiál a další...

ochrana-hlavy1

OCHRANA HLAVY A ZRAKU

ochrana-tela1

OCHRANA TĚLA

ochrana-nohou1

OCHRANA NOHOU

ochrana-rukou1

OCHRANA RUKOU

VSTUP PRO PRACOVNÍKY

HLEDÁTE PRÁCI ?
HLEDÁTE PRACOVNÍKY ?

Pro stávající svářeče splňující všechny předpoklady a podmínky / Pro uchazeče o rekvalifikaci svářeče / Pro zájemce o práci ve výrobě a strojírenství /
Mzdy podle platových tříd / Mzdy podle krajů v ČR / Mzdy svářečů / Benefity pro zaměstnance / Odborný průkaz s certifikátem zdarma /
Rekvalifikace a školení zdarma / Lázně a rehabilitace pro zaměstnance / Náborové příspěvky pro zaměstnance / Práce na dobu neurčitou / Příspěvky na duchovodé připojištěn


LEGISLATIVNÍ POŽADAVKY A ZPŮSOBILOST K VÝKONU POVOLÁNÍ
Legislativní požadavky / Zdravotní způsobilost / Osobnostní předpoklady / Odborné dovednosti a znalosti /
Zkouška odborné způsobilosti / Svářečský průkaz s certifikátem
Více informací:


NABÍDKA SPOLUPRÁCE
Hledáte pracovníky? Máte zájem o nové zakázky?

spoluprace-bND2

PERSONÁLNÍ A PODNIKOVÝ MARKETING

Nabízíme společnostem hledající pracovníky podporu v oblasti personálního managementu. Zaměřujeme se na činnosti, které mohou pomoci s vyhledáváním nových pracovníků - svářečů, obráběčů, zámečníků, elektrikářů, řidičů nákladních automobilů, skladníků a technické profese. Pomáháme optimalizovat v podniku - personální management a podnikový marketing za účelem zvyšování konkurenceschopnosti firmy, vyhledání nových pracovníků a snižování fluktuace stávajících pracovníků.

Nabízíme dopravním společnostem podporu v oblasti podnikového marketingu. Zaměřujeme se na činnosti, které výrazně pomáhají personálnímu managementu rozvíjet firemní PR a konkurenceschopnost.

LOGO-SVAREC3EU2

NAPIŠTE NÁM
E-mail:
info(@)profesecz.cz

Odesláním emailu beru na vědomí, že společnost Ing. Mgr. Petr Černota (IČ: 64149641) použije sdělené osobní údaje pro účel vyřízení vašeho dotazu.
V případě potřeby Vás budeme kontaktovat telefonicky nebo e-mailem. Kontaktní údaje klientů ukládáme a spravujeme v souladu s nařízením GDPR.